Kuluin War Cry

Kuluin War Cry

We are KuluinΒ  πŸ‘πŸ‘
We are KuluinΒ πŸ‘πŸ‘

We catch
We pass
We are so lightning fast

We dodge
We drive
On the court we strive

We shoot a goal
We play our heart and soul

We are Kuluin πŸ‘πŸ‘
We are Kuluin πŸ‘πŸ‘

Lets go, have fun
And we’ll be ‘number one
We are Kuluin (woop woop)

KULUIN WAR CRY