Kuluin War Cry

Kuluin War Cry

We are Kuluinย  ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
We are Kuluinย ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

We catch
We pass
We are so lightning fast

We dodge
We drive
On the court we strive

We shoot a goal
We play our heart and soul

We are Kuluin ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
We are Kuluin ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Lets go, have fun
And weโ€™ll be ‘number one
We are Kuluin (woop woop)

KULUIN WAR CRY